เกษตรกรตั้งห้องแล็ปตรวจสารพิษในผัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดสระบุรีต่อยอดความรู้จากภาครัฐ ตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผักผลไม้สด ก่อนจำหน่ายไปยังผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานผักปลอดภัย เพิ่มมูลค่าการตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ดำเนินโครงการตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้สด

เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย ตั้งแต่ ปี 2555-ปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตลาดค้าส่ง ตลาดทั่วไป ห้างค้าปลีกและโรงคัดตัดแต่ง เพื่อพัฒนาให้มีระบบตรวจคัดกรองความปลอดภัยของวัตถุดิบ ผัก/ผลไม้สด เนื้อสัตว์ และอาหารแปรรูป โดยในปี 2558 สำนักคุณภาพและ ความปลอดภัยอาหาร ได้รับการติดต่อจากเกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำระบบคุณภาพและออกแบบห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างในผัก และฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบสารเคมีในผัก จนสามารถดำเนินการเองได้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค และคู่ค้าต่างๆ มากมายให้ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวอย่างจากฟาร์ม “สมเกียรติ ผักอร่อย” เป็นผักตามมาตรฐาน GMP และมีระบบการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารพิษ การลดการปนเปื้อน การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สด และวิธีการใช้ชุดตรวจเบื้องต้นที่สามารถตรวจสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้และธัญพืช ชนิด Organophosphate, Carbamate, Pyrethroid, Organochlorine ตลอดจนการเตรียมผักสดเพื่อทำการบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานจนถึงกระบวนการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญของการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาชนิดสารเคมีตกค้างในผักสดและผลไม้สดเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth